Všeobecné obchodné podmienky

Pred objednaním tovaru sa prosím zoznámte s našimi Obchodnými podmienkami.
Objednaním tovaru s nimi vyjadrujete súhlas.

Všeobecné informácie: 

Internetový obchod www.dantia.sk je prevádzkovaný  firmou Dantia s. r. o., IČO: 50848623, DIČ: 2120525704. Prevádzka: DANTIA s. r. o., Ul. SNP 251, 033 01 Liptovský Hrádok, tel.: 0948 500 531, e-mail: . Ak nás budete kontaktovať uvedenými spôsobmi, radi Vás informujeme o ponúkanom tovare, zodpovieme Vaše otázky a príjmeme Vaše podnety. 

 1.      Objednávka

 1.1. Nákupný poriadok

Kupujúci môže vyhľadať požadovaný výrobok podľa oddelenia a kategórií, alebo vo vyhľadávači vľavo hore. Tovar sa objednáva kliknutím na ikonku "Pridať do košíku", čím dôjde k vloženiu zvolenej položky do nákupného košíku. Obsah košíku je možné sledovať namierením kurzoru na nákupný košík v pravom hornom rohu stránky. Pre ukončenie alebo úpravu objednávky je možné sa dostať do košíka tak, že kurzorom myši namierite na odkaz "Nákupný košík" vpravo hore a následne kliknete na ikonku "Prejsť do košíku". Množstvo položiek v košíku je možné upraviť podľa Vašich požiadaviek prepísaním množstva a použitím klávesy "Enter". Odstránenie položky z košíku urobíte tak, že kliknete na krížik pri tovare vpravo. Tovar zostáva v košíku ľubovoľnú dobu až do ukončenia objednávky alebo do odstránenia všetkých položiek z košíku. Kupujúci si zvolí spôsob platby, vyplní fakturačnú, prípadne dodaciu adresu, vyplní súhlas s obchodnými podmienkami a prejde kliknutím ku kontrole objednávky a potom klikne na ikonku "Objednať". Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom e-shopu. Po prijatí objednávky predávajúcim, obdrží kupujúci potvrdzujúci e-mail na jeho uvedenú e-mailovú adresu. 

Upozornenie: Každá odoslaná objednávka je záväzná. Pokiaľ nebude objednávka zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru. 

Ceny v našom e-shope sú platné v momente objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazného nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

1.2. Zrušenie objednávky

Svoju objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom na adresu - v predmete e-mailu musí byť uvedené slovo STORNO

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednaný tovar sa už nevyrába a ďalej z iných dôvodov. V týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne zo strany predávajúceho kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci zaplatil kúpnu cenu dopredu na účet, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 7 dní od vzájomnej dohody. 

2.  Platobné podmienky

2.1. Dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na pošte, alebo platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu.

3. Dodacie a platobné podmienky

3.1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodnú inak. Pokiaľ je tovar skladom, táto lehota sa skráti na cca 7-10 pracovných dní. 

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr skontroloval. Ak kupujúci tovar neprevezme, je predajca oprávnený žiadať od kupujúceho, v plnej výške úhradu nákladov, spojených so zbytočným dodaním tovaru, z dôvodu nedostatočnej spolupráce na strane kupujúceho.

V našej ponuke je tovar od mnohých rôznych dodávateľov, z čoho plynú rôzne dodacie lehoty pri tovare, ktorý nie je skladom. Objednávky sa samozrejme snažíme vždy vybaviť v čo najkratšom možnom termíne. Objednávky vybavujeme kompletne, v prípade individuálnej dohody s kupujúcim je možné postupovať aj inak. V prípade, že nie je možné vybaviť objednávku v uvedených termínoch, budeme zákazníka kontaktovať e-mailom, pokiaľ neobdržíme Vašu odpoveď, tak telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe v danom prípade k spokojnosti zákazníka. 

Predajca nenesie zodpovednosť za omeškanie spôsobené dopravnou službou alebo ďalšími okolnosťami, na ktoré nemá vplyv. 

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí, čo najskôr skontroloval. V prípade poškodenia zásielky je  zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť či je tovar vo vnútri zásielky nepoškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného omeškania infomovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknuté jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca. Odporúčame si stav zásielky, bezprostredne po rozbalení, odfotografovať. 

Pri strate balíčku počas prepravy bude  zákazníkovi po vybavení reklamácie s prepravcom zaslaný nový tovar, prípadne vrátená predom zaslaná čiastka v plnej výške. 

3.2. Poštovné a balné

Slovenská pošta (2. trieda) -   4,75€ 

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

4.1. Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar odporúčame vrátiť spolu s vyplneným formulárom pre odstúpenie od  zmluvy (na stiahnutie TU) na adresu sídla spoločnosti: Dantia s r. o., Ul. SNP 251, 033 01 Liptovský Hrádok, spolu s kópiou dokladu o kúpe (nami vystavená faktúra za tovar). Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom balení, so všetkým príslušenstvom, so všetkými štítkami, visačkami a návodmi, inak ho neprijmeme späť. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar spať prodstredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar vrátane poštovného a balného, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou alebo jej kópiou. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.2. Odstúpenie od zmluvy je potrebné podať písomne na e-mail: . Pre uľahčenie komunikácie, uveďte prosím Vaše meno, číslo objednávky, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia peňazí. 

Za bezhotovostnú platbu si neúčtujeme žiadny poplatok. V prípade zaslania čiastky na Vašu adresu si účtujeme poplatok za poštovú poukážku podľa sadzobníka Slovenskej pošty, a.s.

4.4.   Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade

(a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
(b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
(c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
(d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
(e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
(f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
(g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,
(h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto obchodných podmienok začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak o to kupujúci požiada, kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci uzatvorením zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok vyhlasuje, že bol poučený o vyššie uvedenej okolnosti, za ktorej stráca právo odstúpiť od zmluvy.

5. Reklamácia

5.1. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. 

Zákazník je povinný dôsledne sa riadiť pri používaní výrobku priloženým návodom. V prípade používania tovaru v rozpore s návodom nenesie predávajúci zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym použitím. 

Oprávnenosť reklamácie je posudzovaná podľa Záručných podmienok jednotlivých konkrétnych výrobkov. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou manipuláciou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

5.2. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojich požiadaviek nárok na bezplatné odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.  ( § 622 O.Z.)

V záručnej dobe môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to či ide o vadu odstraniteľnú či neodstraniteľnú):

• odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
• bezplatné odstránenie vady opravou
• primeranú zľavu z nákupnej  
• vrátenie nákupnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala. 

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z nákupnej ceny. Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet závad (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z nákupnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. 

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia, nedodržania návodu na použitie, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, súčasne mu môžu byť predajcom vyúčtované manipulačné náklady vzniknuté v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou. 

5.3. Postup pri uplatnení reklamácie

5.3.1 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Urobí tak písomne alebo elektronicky, musí uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Pre urýchlenie komunikácie je vhodné uviesť do predmetu správy REKLAMÁCIA

5.3.2  Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu.
Ak je reklamácia opodstatnená, riešenia reklamácie si predávajúci a kupujúci dohodnú, pričom kupujúci akceptuje postupnosť:
1. Odstránenie závady
2. Ak sa preukáže výrobná vada, tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný
3. Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2, potom predávajúci vráti peniaze kupujúcemu.

5.3.3. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru dokladom o kúpe. Lehota na vybavenie reklamácie beží od doručenia tovaru predávajúcemu. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť vadnú vec so všetkým pôvodným príslušenstvom. Tovar musí byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby sa predišlo jeho poškodeniu, musí byť čistý a kompletný. 

5.3.4. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie reklamovaného tovaru 
- popis závady
- termín nákupu alebo číslo predajného dokladu 
- požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie 

5.3.5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamácie, vrátanie odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako pri podstatnom porušení zmluvy. 

Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov. 

REKLAMOVANÝ TOVAR NIE JE MOŽNÉ POSLAŤ NA DOBIERKU!!!

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

6. Ochrana osobných údajov

 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.dantia.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.dantia.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu elektronicky na e-mail bez toho, aby kupujúcemu vznikli akékoľvek náklady. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajoch pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820017 Bratislava 27.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 02. 10. 2018.